.: Kim jest radny?

Radny - reprezentuje wyborców, utrzymuje stałą więź z mieszkańcami oraz ich organizacjami, przyjmuje zgłaszane postulaty i przedstawia je organom gminy do rozpatrzenia. Status radnych i ich obowiązki wynikają z roty ślubowania zawartej w odpowiednich przepisach ustawy o samorządzie gminnym. Zgodnie z brzmieniem roty, radny zobowiązuje się m.in. pracować dla dobra i pomyślności danej jednostki samorządowej, działać zawsze zgodnie z prawem oraz interesami wspólnoty samorządowej i jej mieszkańców, reprezentować w sposób godny i rzetelny swoich wyborców. Obowiązkiem radnego jest brać udział w pracach rady i jej organów oraz innych instytucji samorządowych, do których został wybrany lub desygnowany. Ustawa zakazuje łączenia funkcji radnego ze stosunkiem pracy w urzędzie gminy, w której radny uzyskał mandat oraz ze sprawowaniem funkcji kierownika gminnych jednostek organizacyjnych. Nawiązanie przez radnego stosunku pracy na wyżej omówionych zasadach równoznaczne jest z ze zrzeczeniem się mandatu. Osoba wybrana na radnego, zatrudniona w urzędzie gminy lub wykonująca funkcję kierownika gminnej jednostki organizacyjnej, zobowiązana jest złożyć wniosek o udzielenie urlopu bezpłatnego w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników wyborów. Radny nie może brać udziału w głosowaniu, jeżeli dotyczy to jego interesu prawnego, a mandatu radnego nie można łączyć z mandatem radnego innego stopnia samorządu terytorialnego. Zakaz ten nie dotyczy posłów i senatorów. Radnemu z racji wykonywania funkcji przysługuje ochrona prawna przewidziana dla funkcjonariuszy publicznych. Ochronie prawnej podlega również stosunek pracy radnego - rada gminy musi wyrazić zgodę na rozwiązanie stosunku pracy z radnym. Ochrona dotyczy jednak tylko przypadku, gdy podstawą rozwiązania stosunku pracy jest wykonywanie mandatu, nie dotyczy więc innych przypadków. Zakład pracy zobowiązany jest zwolnić radnego z wykonywania pracy w celu umożliwienia mu brania czynnego udziału w pracach organów gminy..


wstecz