.:: Załatwianie spraw i druki ::.


informacje o wpisieZasady wnoszenia opłaty skarbowej
Urząd Gminy Wejherowo przyjmuje dokumenty elektroniczne na formularzach dostępnych na platformie internetowej ePUAP. Akceptowane będą dokumenty elektroniczne złożone za pomocą formularzy umieszczonych na ePUAP-ie oraz załączniki w formatach pdf, odt, rtf, txt, doc, xls, jpg, tif.
Uwaga: tylko złożenie dokumentu elektronicznego za pomocą formularza daje gwarancję skutecznego dostarczenia do Urzędu. Przesłanie dokumentu bezpośrednio za pomocą poczty elektronicznej może spowodować, że informacja zostanie zatrzymana np. przez mechanizmy antyspamowe. Adres elektronicznej skrytki podawczej:
epuap.gov.pl      skrytka:/14wl5uuf8w/skrytka  

INFORMACJA

dla osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się

Urząd Gminy Wejherowo informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 1 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. Nr 209, poz. 1243 ze zm.) osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się  (osoby uprawnione) w kontakcie z Urzędem mają prawo do:

- pośrednictwa tłumacza PJM – polskiego języka migowego,

- pośrednictwa tłumacza SJM – systemu językowo-migowego,

- pośrednictwa tłumacza SKOGN – systemu komunikowania się osób głuchoniewidomych

 

Aby skorzystać z powyższych usług osoba uprawniona zobowiązana jest zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się. Zgłoszenia należy dokonać, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Zgłoszenie może być dokonane w następujących formach:

- przesłanie wniosku faksem pod nr 58-677 97 00

- za pomocą poczty elektronicznej: sekretariat@ug.wejherowo.pl

- elektronicznej skrzynki podawczej na portalu ePUAP 

- osobiste zgłoszenie w Biurze Obsługi Urzędu Gminy Wejherowo, Osiedle Przyjaźni 6.

 

Usługa jest bezpłatna dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 ze zm.).

 

Informacja dodatkowa:

Osoba uprawniona ma prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej w kontaktach z Urzędem Gminy. Osoba przybrana w rozumieniu przepisów ustawy jest osoba, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawniona w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw w organach administracji publicznej i innych podmiotach wymienionych w ustawie.  

 

 

Piotr Czerwińskiinformacje o wpisie

 

INFORMACJA O DOSTĘPIE DO AKTÓW PRAWNYCH

Wójt Gminy Wejherowo informuje, że na stronie www.bip.ug.wejherowo.pl w zakładce "Dzienniki Ustaw i Monitor Polski" zamieszczone są linki do Dzienników Ustaw, Monitora Polskiego i Elektronicznego Dziennika Urzędowego Województwa Pomorskiego.

 Istnieje możliwość nieodpłatnego pobrania w postaci elektronicznej oraz wydruku zbiorów aktów prawa miejscowego ze strony BIP bip.ug.wejherowo.pl

 W przypadku braku możliwości wydrukowania ww. dokumentów zapraszamy do Urzędu Gminy Wejherowo – pokój Nr 211, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.

Cennik opłat został ustalony Zarządzeniem Wójta Gminy Wejherowo Nr 169/2012 z dnia 13.11.2012r. w sprawie ustalenia ceny arkusza wydruku aktu normatywnego lub innego aktu prawnego udostępnianych do wglądu w Urzędzie Gminy Wejherowo

 (w załączeniu)  Do pobrania zarządzenie .

Piotr Czerwińskiinformacje o wpisie

DRUKI - proszę przewinąć na koniec strony


Piotr Czerwińskiinformacje o wpisie


OGÓLNE ZASADY ZAŁATWIANIA SPRAW

w

URZĘDZIE GMINY WEJHEROWO

Podania można składać osobiście w sekretariacie urzędu gminy lub pocztą, telegraficznie, za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.

UWAGA: nowe godziny pracy

Urzędu Gminy Wejherowo

 

Urząd Gminy Wejherowo jest czynny:
w poniedziałki od 7.30 - 16.30
od wtorku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30

UWAGA:
Kasa UG Wejherowo jest czynna
:

w poniedziałki od 8.30 do 11.30
od wtorku do czwartku w godzinach od 11.00 do 14.00
w piątki od 10.30 do 13.30

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO UG WEJHEROWO

11 1160 2202 0000 0000 6196 3915

Referat Gospodarki Przestrzennej,  Referat Nieruchomosci i Środowiska, Referat Inżynierii Środowiska  oraz Referat Inwestycji  i Gospodarki Komunalnej w czwartki interesantów nie przyjmują (tzw.dzień wewnętrzny - wyjazdy terenowe)

Zgłaszanie awarii poza miejscowościami: Gościcino, Bolszewo, Orle, Góra-Paradyż 0-58 677-97-33 lub 606-320-103

Zgłaszanie stanów liczników wody: 0-58 677-97-44 lub woda@ug.wejherowo.pl

Podania następnie są rejestrowane i kierowane do wójta gminy. Wójt gminy po wstępnej analizie sprawy dekretuje podanie do odpowiednich referatów, gdzie kierownicy przekazują je pracownikom merytorycznym.

 

 

TERMINY i KOLEJNOŚĆ ZALATWIENIA SPRAW
Zasady określone są w kodeksie postępowania administracynego
(art.35-38)

 - Organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki (niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, które mogą być rozpatrzone w oparciu o dowody przedstawione przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania lub w oparciu o fakty i dowody powszechnie znane albo znane z urzędu organowi, przed którym toczy się postępowanie, bądź możliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza ten organ).

- Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym - w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania. O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie wyżej określonym  organ administracji publicznej obowiązany jest zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.

Wydanie zaświadczenia powinno nastapić w terninie 7 dni.

 Do terminów określonych w przepisach poprzedzających nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Należy podkreślić, że powyzsze terminy dotyczą postępowania administracyjnego. W pewnych kategoriach spraw, np. gdzie Gmina  występuje jako osoba prawna te terminy nie obowiązują. Do "dobrego tonu" należy jednakże załatwienie sprawy w możliwie krótkim terminie.  

PODANIA

W chwili obecnej obowiązuje ogólna zasada odformalizowania składanych wniosków, podań, zażaleń. Oznacza to, że nie jest istotne na jakiej zostało napisane kartce, do kogo zostało skierowane, itp. Tylko przepisy szczególne wskazują czy daną sprawę trzeba załatwić w określonej formie, np. sprawy związane z dowodami osobistymi gdzie wniosek składa się na określonym formularzu i osobiście.

► Podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie, za pomocą telefaksu lub ustnie do protokołu, a także za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej utworzoną na podstawie odrębnej ustawy.

Należy zaznaczyć, że obecnym etapie techniki, podania składane pocztą elektroniczną nie spełniają wymogu złożenia podpisu, umożliwiającego zidentyfikowanie osoby składającej. Powoduje to, że urząd gminy wzywa taka osobę do uzupełnienia swojego podania. Przy składaniu elektronicznie powinien być podpis elektroniczny (płatny) lub tzw. profil zaufany (bezpłatny). 

► Podanie powinno zawierać co najmniej: wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych.

Podanie wniesione pisemnie albo ustnie do protokołu powinno być podpisane przez wnoszącego, a protokół ponadto przez pracownika, który go sporządził. Gdy podanie wnosi osoba, która nie może lub nie umie złożyć podpisu, podanie lub protokół podpisuje za nią inna osoba przez nią upoważniona, czyniąc o tym wzmiankę obok podpisu.

Organ administracji publicznej obowiązany jest potwierdzić wniesienie podania, jeżeli wnoszący je tego zażąda.

Jeżeli w podaniu nie wskazano adresu wnoszącego i nie ma możności ustalenia tego adresu na podstawie posiadanych danych, podanie pozostawia się bez rozpoznania.

Jeżeli podanie nie czyni zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach prawa, należy wezwać wnoszącego do usunięcia braków w terminie siedmiu dni z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania.

Jeżeli organ administracji publicznej, do którego podanie wniesiono, jest niewłaściwy w sprawie, podanie zostanie przekazane do organu właściwego, zawiadamiając o tym wnoszącego podanie.

Podanie wniesione do organu niewłaściwego przed upływem przepisanego terminu uważa się za wniesione z zachowaniem terminu.

Jeżeli podanie dotyczy kilku spraw podlegających załatwianiu przez różne organy, organ administracji publicznej, do którego podanie wniesiono, uczyni przedmiotem rozpoznania sprawy należące do jego właściwości. Równocześnie zawiadomi wnoszącego podanie, że w sprawach innych powinien wnieść odrębne podanie do właściwego organu, i poinformuje go, że odrębne podanie złożone zgodnie z zawiadomieniem, o którym mowa wyżej, w terminie czternastu dni od daty doręczenia zawiadomienia uważa się za złożone w dniu wniesienia pierwszego podania. Jeżeli podanie wniesiono do organu niewłaściwego, a organu właściwego nie można ustalić na podstawie danych podania, albo gdy z podania wynika, że właściwym w sprawie jest sąd, organ, do którego podanie wniesiono, zwraca je wnoszącemu z odpowiednim pouczeniem.

 

ROZPOCZĘCIE SPRAWY

► Postępowanie administracyjne wszczyna się na żądanie strony lub z urzędu.

► Datą wszczęcia postępowania na żądanie strony jest dzień doręczenia żądania (PODANIA, WNIOSKU, ZAŻALENIA, SKARGI) organowi administracji publicznej.

►O wszczęciu postępowania z urzędu lub na żądanie jednej ze stron należy zawiadomić wszystkie osoby będące stronami w sprawie.

NOWOŚĆ!

 

Dokonując zameldowania na pobyt stały nie ma obowiązku wcześniejszego wymeldowania się - wszystkie te czynności wykonać można w jednym urzędzie z chwilą zameldowania się w nowym miejscu.

Formalności meldunkowe można dopełnić w urzędzie przez ustanowionego pełnomocnika, który może osobę  zarówno zameldować jak i wymeldować z miejsca  stałego pobytu oraz z miejsca pobytu czasowego trwającego  ponad 3 miesiące. Pełnomocnik dołącza oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa.

W niektórych przypadkach od udzielonego pełnomocnictwa należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 17,- zł.

Od 2013 r. znikł obowiązek zameldowania obywateli polskich oraz obywateli Unii Europejskiej na pobyt czasowy nie przekraczający trzech miesięcy.


informacje o wpisie

Relacja TTM dotycząca dofinansowania do wymiany lub modernizacji źródeł ciepła.

Regulamin i wniosek o udzielenie dotacji na usunięcie  pokryć dachowych z azbestu, podłączenie do sieci kanalizacyjnej, budowę przydomowej oczyszczalni ścieków, wymianę źródła ciepła lub rozbudowę źródła ciepła stanowiących załącznik do Uchwały Nr XLI/492/2014 Rady Gminy Wejherowo z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie zasad, trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowych z budżetu Gminy Wejherowo na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska. By ubiegać się o dofinansowanie na usuwanie azbestu, budowę przyłącza kanalizacyjnego lub przydomowej oczyszczalni ścieków, wymianę lub rozbudowę źródła ciepła  należy po ogłoszeniu naboru złożyć wypełniony wniosek wraz z załącznikami w Biurze Podawczym Urzędu Gminy Wejherowo, przed realizacją przedsięwzięcia (UWAGA - nabór na inwestycje związane ze źródłami ciepła od 21.07.2014 r. do 31.07.2014 r.).

Piotr Czerwińskiinformacje o wpisieinformacje o wpisieplik Acrobat Reader   Uchwała Nr XLI/492/2014 Rady Gminy Wejherowo z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie zasad, trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowych z budżetu Gminy Wejherowo na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska.
informacje o wpisieplik tekstowy   Wniosek o udzielenie zezwolenia: na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części


OŚWIATA


Piotr Czerwińskiinformacje o wpisie

informacje o wpisieplik skompresowany   Informacja dla pracodawców dotycząca zmiany warunków dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników wraz z oświadczeniami i wzorem wniosku.
informacje o wpisieplik MS Word   Wniosek o przyznanie nagrody Wójta Gminy Wejherowo za szczególne osiągnięcia w nauce, kulturze i sporcie dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjum i szkół wyższych

WARUNKI ZABUDOWY i ZGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE

Piotr Czerwińskiinformacje o wpisie

informacje o wpisieplik MS Word   WNIOSEK DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO.
informacje o wpisieplik MS Word   UWAGI DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
informacje o wpisieplik MS Word   Wniosek o sporządzenie/zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
informacje o wpisieplik MS Word   Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy.
informacje o wpisieplik MS Word   WNIOSEK O USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO.
informacje o wpisieplik MS Word   Wniosek o ustalenie warunków zabudowy.
informacje o wpisieplik MS Word   Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przetrzennego
informacje o wpisieplik MS Word   Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przetrzennego.
ŚWIADCZENIA RODZINNE

Piotr Czerwińskiinformacje o wpisie

informacje o wpisiePodstawowe zasady ubiegania się o świadczenia rodzinne

DOWODY OSOBISTE
pok. 203

i MELDUNKI

pok.202

informacje o wpisie

Strona Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji - PRZEPISY i DRUKI
Wniosek o wydanie dowodu osobistego
GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI, OCHRONA ŚRODOWISKA, GEODEZJA

Piotr Czerwińskiinformacje o wpisie

informacje o wpisieplik MS Word   Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów.
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Wniosek o podział nieruchomości.
informacje o wpisieplik MS Word   Wniosek o ustalenie numeru porządkowego.
informacje o wpisieplik MS Word   W N I O S E K o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

INNE

Piotr Czerwińskiinformacje o wpisie

informacje o wpisieplik MS Word   Wniosek do zadania PRZEDSIĘWZIĘCIE INWESTYCYJNO ? ORGANIZACYJNE do Planu Rozwoju Lokalnego (PRL) na lata 2007-2013
informacje o wpisieplik MS Word   WNIOSEK O WPISANIE DO REJESTRU WYBORCÓW
informacje o wpisieplik MS Word   PISEMNA DEKLARACJA ZAWIERAJĄCA INFORMACJE NIEZBĘDNE DO WPISANIA DO REJESTRU WYBORCÓW

WYMAGANIA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW, DZIAŁALNOŚĆ GOSPODACZA

Piotr Czerwińskiinformacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   CEIDG-1 Wniosek o wpis do centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej
informacje o wpisieWymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych .
PODATKI

Piotr Czerwińskiinformacje o wpisie

informacje o wpisieplik MS Word   PO-1 INFORMACJA O PRZEDMIOCIE OPODATKOWANIA
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   DT-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   DT-1A załącznik do DT-1
informacje o wpisieplik skompresowany   Druk EDG-1 Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej wraz z instrukcją
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   IN 1 - INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   IR 1 - INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   IL 1 - INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   DN 1 - DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   DR 1 - DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   DL 1 - DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY

WODOCIĄGI i KANALIZACJA


Piotr Czerwińskiinformacje o wpisie

informacje o wpisieplik MS Word   WNIOSEK O UDZIELENIE INFORMACJI W SPRAWIE PRZYŁĄCZENIA NIERUCHOMOŚCI DO SIECI WODOCIĄGOWEJ I/LUB KANALIZACYJNEJ
informacje o wpisieplik MS Word   WNIOSEK O WYDANIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH przyłączenia budynku do zewnętrznej sieci wodociągowej / rozbudowy sieci wodociągowej.
informacje o wpisieplik MS Word   WNIOSEK O ZAWARCIE/ ZMIANĘ WARUNKÓW UMOWY
informacje o wpisieplik MS Word   ZGŁOSZENIE BUDOWY SIECI*/ PRZYŁĄCZA* WODOCIĄGOWEGO
informacje o wpisieplik MS Word   ZGŁOSZENIE ODBIORU SIECI*/ PRZYŁĄCZA* WODOCIĄGOWEGO
informacje o wpisieplik tekstowy   Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.


kontakt z administratorem: ....    nasza strona www...